ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 2008

ಪೈಸಾ ಪಪ್ಪು ದೇಗಾ


ನಿನ್ನೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಂದಿದ್ದ ಜೀಪಿನ ಹಿಂದೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿತ್ತು.

ಶರ್ಮಾಜಿ ಸೆ ಪೂಛೊ, ಪೈಸಾ ಪಪ್ಪು ದೇಗಾ.

ಹಂ ಕಿಸ್ ಕೀ ತರಫ್ ದೇಖೆ. ಸಬಕಿ ನಝಾರೊಂಮೆ ರೆಹತೆ ಹೈ
ಕಿಸಮತ್ ಹೀ ಅಇಸೀ ಪಾಯೀ ಹೈ ಹರ ವಕ್ತ್ ಸಫರ್ ಮೇ ರಹತೇ ಹೈ